Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb na www.interierovy-designer-brno.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb.

1. Základní údaje

Lenka Ráčková, Vodní 1A, 602 00 Brno

IČ: 65381246
DIČ: CZ7354294332
Č.ú.:670100-2207215382/6210

2. Objednávky a způsob objednání

Služby lze objednávat 24 hodin denně prostřednictvím e-mailu. Potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb vzniká smlouva o dílo.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je "návrhy interiéru" - vytvoření návrhu interiéru na míru. Součástí návrhu je inspirační panel, max. 2 varianty dispozičního řešení znázorněné formou půdorysu, vzorkovnice s jednotlivými prvky - nábytkem, doplňky a vzorky materiálů, seznam doporučených výrobků s uvedením ceny a údaje, kde lze výrobky zakoupit.

4. Ceny

Ceny za jednotlivé služby jsou uvedeny na stránkách www.interierovy-designer-brno.cz CENY.

5. Dodací a platební podmínky

"návrh interiéru":
Na základě objednávky vypracuje designér tzv. inspirační panel - nastínění stylu a barevnosti navrhovaného interiéru, kterou klient obdrží e-mailem. Zároveň obdrží fakturu ve výši 100% ceny za návrh. Faktura je splatná do 7 dnů na účet poskytovatele. Po jejím uhrazení vypracuje designér návrh interiéru. Konečný návrh obdrží klient v elektronické podobě na CD nebo e-mailem. Poštovné je zdarma.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta kompletního návrhu interiéru činí 3 týdny, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. Lhůta začíná běžet dnem připsání zálohy na účet poskytovatele.

7. Odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy před uhrazením zálohy či ceny kteroukoli ze stran nevznikají žádné sankce.
Při odstoupení od smlouvy po zaplacení zálohy:
V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá zaplacená záloha ve prospěch poskytovatele služeb.
V případě, že od smlouvy odstoupí poskytovatel, je povinen vrátit objednateli zálohu za provedení díla, a to do 15 dnů od odstoupení od smlouvy.

8. Reklamace

Objednatel bere na vědomí, že vzhledem k povaze předmětu smlouvy - návrh interiéru nelze odstoupit od smlouvy po převzetí plnění objednatelem.
Poskytovatel služby se však zavazuje, že v případě nespokojenosti objednatele s celkovým návrhem interiéru nebo jednotlivými jeho položkami tento návrh přepracuje dle požadavků objednatele k jeho plné spokojenosti. Lhůta pro přepracování návrhu činí 2 týdny a počíná běžet dnem obdržení písemné (e-mailové) reklamace objednatele.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Veškeré údaje, které klient zadává prostřednictvím formulářů na stránkách www.interierovy-designer-brno.cz slouží výhradně pro účely návrhu interiéru nebo konzultací . Lenka Ráčková, provozovatel internetového serveru www.interierovy-designer-brno.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

10. Závěrečná ustanovení

Odesláním formuláře "Objednávka" objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2012